کارگاه شبکه

دوره های زیر در ۶ ماه اول سال ۹۷ در کارگاه شبکه برگزار میشود.