جهت ثبت نام در مصاحبه ورودی ، روی لینک ثبت نام کلیک کنید.


ردیف نام رشته - نام مربی شیفت آموزشی شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ظرفیت دوره طول دوره
(ساعت)
زمان مصاحبه درباره دوره
ثبت نام