جهت ثبت نام در مصاحبه ورودی ، روی لینک ثبت نام کلیک کنید.


ردیف کد دوره نام رشته - نام مربی شیفت آموزشی شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ظرفیت دوره طول دوره
(ساعت)
زمان مصاحبه درباره دوره
ثبت نام
1 2439856 مهندس توسعه دهنده وب با Java Script
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1397/01/14 1397/03/24 هر روز 16 304 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
2 2460332 اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1397/01/14 1397/02/27 زوج 18 100 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
3 2460335 تعمیرکار عمومی رایانه شخصی
(مدرس : هاشم غلامی)
صبح
برادران
1397/01/15 1397/03/02 فرد 18 100 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
4 2446283 کارور Matlab
(مدرس : محمدجواد زردشت )
عصر
برادران
1397/01/18 1397/04/18 یکشنبه -2شنبه-3شنبه
13 الی 17
16 170 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
5 2453809 طراحی گرافیک
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1397/01/18 1397/04/30 زوج 18 200 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
6 2439886 توسعه دهنده وب با (PHP + Mysql)
(مدرس : راضیه احمدزاده )
صبح
خواهران
1397/01/20 1397/05/15 زوج 18 256 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
7 2439889 طراحی صفحات وب با (HTML+CSS+JQ)
(مدرس : راضیه احمدزاده )
صبح
خواهران
1397/01/21 1397/04/05 فرد 18 170 اتمام ثبت نام ظرفیت تکمیل
8 2439880 تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
(مدرس : جلیل غلامی )
صبح
برادران
1397/02/03 1397/05/16 هر روز 16 450 1397/02/01
11 صبح
ظرفیت تکمیل
9 2453814 دکوراسیون طراحی داخلی و خارجی با google sketchap
(مدرس : سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1397/03/08 1397/04/24 فرد 18 96 1397/03/06
11صبح
ظرفیت تکمیل
10 2439858 توسعه دهنده وب با PHP
(مدرس : محمد مهدی شورکی
صبح
برادران
1397/03/26 1397/05/22 زوج 16 130 1397/03/18
10 صبح
11 2439869 برنامه نویس C#
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1397/03/27 1397/05/17 فرد 16 100 1397/03/21
10 صبح
12 2446300 کارور Matlab
(مدرس : محمدجواد زردشت )
عصر
برادران
1397/04/19 1397/07/17 یکشنبه -2شنبه-3شنبه
13 الی 17
16 170 1397/04/17
13 صبح
13 2453837 کارور Anim studio
(مدرس : سمانه ایرانمنش )
صبح 1397/04/26 1397/06/01 فرد 18 80 1397/04/24
11 صبح
14 2453821 طراحی معماری با 3DMAX
(مدرس :  سمانه ایرانمنش )
صبح
خواهران
1397/05/01 1397/07/18 زوج 18 160 97/04/30
11 صبح
15 2439898 برنامه نویس برنامه های کاربردی Android
(مدرس : راضیه احمدزاده )
صبح
خواهران
1397/05/17 1397/08/07 زوج 16 180 1397/05/15
11 صبح
16 2439872 کاربر بانک اطلاعاتی Access Sqlserver
(مدرس : محمد مهدی شورکی )
صبح
برادران
1397/05/23 1397/07/02 هر روز 16 180 1397/05/18
10 صبح