نتایج آزمون عملی

جهت مشاهده نتایج آزمون عملی و پرداخت هزینه صدور گواهینامه حداقل ۱۰ روز پس از آزمون عملی به قسمت پرداخت هزینه صدور گواهینامه مراجعه فرمائید.