پرداخت هزینه صدور گواهینامه

کسانی که در آزمون عملی شرکت کرده اند و قبول شده اند ، بعد از اعلام نتایج آزمون از اینجا نسبت به پرداخت هزینه صدور مدرک اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت ، مدرک مربوطه صادر نمی شود.