آزمون مجدد

کسانی که به دلایل موجه نتوانسته اند در آزمون تئوری یا عملی شرکت نمایند، می توانند با مسئول آموزش و یا مربی مربوطه هماهنگ کرده تا نسبت به آزمون مجدد اقدام شود .

هزینه آزمون مجدد خوشه خدمات 10هزارتومان است .

هزینه آزمون مجدد خوشه صنعت 15هزارتومان است .

توجه : حتما قبل از خرید کارت ، هماهنگی لازم انجام شود.