آدرس وتلفن مرکز آی تی شیراز

آدرس : درب اول پایگاه هوایی -خ فرصت شیرازی –  روبروی بیست متری فاضل- مرکز تکنولوژی اطلاعات شیراز(IT)

تلفن : 37230304

تلفن رئیس مرکز: 37230302