توجه : اطلاعیه – نتایج مصاحبه دوره توسعه دهنده وب با PHP

توجه توجه

لطفا تمامی افرادی (خواهران) که در مصاحبه دوره توسعه دهنده وب با PHP  در تاریخ ۴ مهرماه حضور داشتند و نام نویسی کردند ، و کتبا متعهد میشوند که دوره را به پایان برسانند و در آزمونهای عملی و تئوری پایان دوره شرکت کنند ، میتوانند جهت ثبت نام نهایی روز یکشنبه ۸ مهرماه ساعت ۸ صبح در کارگاه طراحی وب مرکز آی تی حاضر شوند.