اطلاعیه : تغییر تاریخ شروع دوره کارور Anim studio

توجه  توجه

شروع دوره کارور Anim studio به تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ تغییر کرد و همچنین مصاحبه این دوره در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ ساعت ۹ صبح در کارگاه گرافیک مرکز آی تی انجام می پذیرد.